בחינת היערכות ארגונית מערכתית

ביצוע תרגילי בדיקות חסינות למערכות כולל יכולת חדירה מבוקרת לחשיפת פגיעויות בכל הרמות כחלק מבחינת מוכנות הארגון למענה להתרחשות סיכוני אבטחת מידע.
תרגילי בדיקות חסינות מבוצעים מתודית או בפועל בהתאם לנדרש ולאפשרויות הקיימות בארגון

הערכת מצב קיברנטי טכנולוגי

תהליך מובנה לביצוע הערכת מצב קיברנטית טכנולוגית במערכות ה- IT, תשתיות ותפעוליות. במסגרת זו מוגדר סרגל מדידה אחיד המאפשר זיהוי ודרוג עוצמת הפערים במטרה לייצר סדר עדיפות לטיפול.

EMBEDDED הגנה למערכות

יכולות הגנה על מערכות תפעוליות (Embedded) בהיבטי ניהול זהויות והרשאות, קישוריות פנים-מערכת וקישוריות למערכות IT, ניטור ובקרה, חקירה ובקורת, אמינות, זמינות וחיסיון מידע, תהליכי אחזקה.

תרגול ואימון קיברנטי

ביצוע תרגול ואימון בארגונים באירועי אבטחת סייבר, במטרה לשפר ולהגביר את המודעות בקרב דרגי ההנהלה ודרגי עבודה.

פיתוח תוכנה

יכולות פיתוח כלי הגנה/התקפה בעולם הסייבר בכלל ובמערכות בפרט. פיתוח ייעודי ומשלים למוצרי אבטחת מידע embedded.  

ייעוץ אבטחת מידע

ייעוץ לארגונים בתחום אבטחת המידע בסייבר ע"י ביצוע סקרים למערכות, ארכיטקטורה מאובטחת למערכות, פיתוח מאובטח, סיוע בהקמת פרוייקטי אבטחת מידע בארגונים ( PKI , SIEM/SOC , CONTENT ,  
FILTERRING
 ועוד). הגדרת מדיניות הגנה על מערכות ומידע בדגש על שמירת הרציפות התפקודית של התהליכים הקריטיים בארגון. הגדרת תהליכי ניטור ובקרה לתהליכים בארגון על מנת להימנע ולמזער נזק בעת פגיעה.

חקירות מחשבים

במקרה של אירוע אבטחת מידע או חשד לאירוע אבטחת מידע בסייבר, מבצעים חקירות למציאת מקור האירוע, להכלת האירוע, התאוששות מאירוע והערכת הנזק הפוטנציאלי.

GRC

סיוע בעמידה ברגולציות בעולם הפיננסי ובעולם הצבאי. ניתוח סיכונים למערכות, סקר והכנת ארגונים לעמידה בתקינות כגון של חברות כרטיסי אשראי (PCI-DSS), הוראות המפקח על שוק ההון, תקן 27001 ועוד, בהתאם נדרש בארגון.

חדר מצב קיברנטי

בניית תמונת מצב אינטגרטיבית של התהליכים המרכזיים בארגונים. תמונת מצב זו עשויה לסייע עם מניעת כשלים מערכתיים בזמן אמת, בד בבד עם יצירת מאגר ידע אסטרטגי לתכנון והערכות למניעת אירועי אבטחה בסייבר בראייה ארוכת טווח.